Preambule
Bijenhouden.nl is een domein op het internet van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV). Dit statuut regelt de verhouding tussen NBV, webredactie, webbeheerder en geregistreerde deelnemers.

1. Begrippen
Web: Het internetdomein Bijenhouden.nl
Webredactie: De webredactie bestaat uit een webbeheerder en webredacteuren
NBV: De NBV is verantwoordelijk voor de materiële voorwaarden van Bijenhouden.nl.
Hoofdbestuur NBV: Het hoofdbestuur is het orgaan genoemd in artikel 15 van de statuten van de NBV.
Algemene Leden Vergadering: De Algemene Leden Vergadering is het besluitvormend orgaan, genoemd in artikel 19 van de statuten van de NBV.
Webredactieformule: Onder de webredactieformule wordt verstaan het siteconcept ten aanzien van inhoud, vorm en stijl.
Geregistreerde deelnemers: Ieder die het uitgangspunt van Bijenhouden.nl, zoals gepubliceerd op de website, accepteert, kan zich laten registreren als deelnemer.

2. Doelstelling en identiteit
2.1 Bijenhouden.nl is een door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) op het internet gepubliceerd internetdomein gericht op imkers. Bijenhouden.nl heeft een tweeledig doel:
- informatie te geven en de discussie te bevorderen over het beoefenen van de bijenteelt in de ruimste zin van het woord, zowel voor de leden van de NBV als voor andere deelnemers;
- als communicatiemiddel de NBV-leden informatie te geven en de discussie te bevorderen over de activiteiten van de NBV.
2.2 De NBV streeft naar;
Het bevorderen van de Bijenteelt, al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, en dit alles opgevat in de ruimste zin des woords, conform artikel 3 van de statuten van de NBV.
De uitgave van Bijenhouden.nl geschiedt in deze geest.

3. Webredactionele onafhankelijkheid
3.1 De aard van Bijenhouden.nl stelt eisen aan de regeling der verantwoordelijkheden. De webredactie dient haar taak binnen het kader van hetgeen in de doelstelling en identiteit is vastgelegd te kunnen uitvoeren, zonder rechtstreekse beïnvloeding van buitenaf of van binnenuit anders dan op de wijze zoals in dit statuut geregeld.
3.2 De webredactie werkt volgens beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en kundigheid in het ontwikkelen en beheren van het internetdomein Bijenhouden.nl.

4. Hoofdbestuur
4.1 Bijenhouden.nl is een uitgave van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging.
4.2 Het hoofdbestuur van de NBV is verantwoordelijk voor de financiële, organisatorische en technische voorzieningen die de aanwezigheid van Bijenhouden.nl op het internet mogelijk maken.
4.3 Het hoofdbestuur wijst uit zijn midden een lid aan dat contact houdt met de webbeheerder. Tenminste eenmaal per jaar bespreekt de webbeheerder met deze hoofdbestuurder het redactionele beleid.

5. NBV
5.1 Ingrijpende wijzigingen van de webformule behoeven de instemming van het hoofdbestuur van de NBV.
5.2 Het hoofdbestuur is verplicht de webredactie in een vroeg stadium te informeren over alle zaken die gevolgen hebben voor de vorm en inhoud van de site.
5.3 Hoofdbestuur en webbeheerder overleggen periodiek over de exploitatie van de site.
5.4 Het hoofdbestuur stelt jaarlijks - na overleg met de webbeheerder - een begroting en een financieel meerjarenplan vast. Die begroting is onderdeel van de begroting van de NBV en behoeft als zodanig de goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering.
5.5 Het hoofdbestuur stelt jaarlijks de verhouding webredactiepagina's-advertenties vast, zulks na goed overleg met de webbeheerder.

6. Webredactie
6.1 De webredactie werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
6.2 De webbeheerder is lid van de NBV.
6.3 De webbeheerder geeft leiding aan de webredactievergadering. Deze coördineert de werkzaamheden en stelt de werkverdeling vast, zulks na goed overleg met de webredactie.
6.4 Benoeming en ontslag van de webbeheerder geschiedt door het hoofdbestuur van de NBV. De benoeming geldt voor drie jaar, en kan steeds met een termijn van drie jaar worden verlengd. De webredactie (exclusief de zittende webbeheerder) heeft het exclusieve recht van voordracht. Bij staking van stemmen binnen de webredactie beslist het hoofdbestuur . Het hoofdbestuur kan een adjunct- en/of
waarnemend webbeheerder benoemen. Voor die benoeming gelden dezelfde regels als voor de benoeming van een webbeheerder.
6.5 Benoeming of ontslag van webredacteuren geschiedt door het hoofdbestuur op voordracht van de webbeheerder na diens diepgaand overleg met de overige webredactieleden. De benoeming geldt voor drie jaar, en kan steeds met een termijn van drie jaar worden verlengd.
6.6 Voorstellen van de NBV tot ingrijpende wijziging van de webredactieformule behoeven de instemming van de webredactie.
6.7 Bij ernstig verschil van mening tussen de webbeheerder en een of meer webredactieleden over personele aspecten beslist het hoofdbestuur gehoord de partijen.

7. Geregistreerde deelnemers
7.1 De geregistreerde deelnemers geven door plaatsing van eigen bijdragen op de site, mede vorm aan de inhoud van Bijenhouden.nl. Bij ingrijpende wijzigingen als bedoeld onder 5.1 en 9.7 wordt door de webredactie advies gevraagd aan de geregistreerde deelnemers aan het Imkerforum. Dit advies wordt op de site gepubliceerd en ter kennis gebracht aan het NBV hoofdbestuur.
7.2 Minimaal 25 geregistreerde deelnemers kunnen de webredactie opdragen over zaken, betreffende vorm of inhoud van de site, een meningspeiling te houden onder alle geregistreerde deelnemers. Dit advies wordt op de site gepubliceerd en ter kennis gebracht aan het hoofdbestuur van de NBV.


8. NBV-nieuws
8.1 Het hoofdbestuur van de NBV is verantwoordelijk voor de inhoud van de NBV pagina's en de pagina's inzake de Algemene Leden Vergadering. De NBV stelt het aantal NBV-pagina's vast na goed overleg met de webbeheerder.
8.2 Daarenboven staat het de webredactie vrij zelfstandig en onafhankelijk over de NBV of met de NBV verband houdende zaken te berichten.

9. Slotbepalingen
9.1 De werking van dit webredactiestatuut strekt zich uit tot alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de webbeheerder van Bijenhouden.nl geschieden.
9.2 Indien het hoofdbestuur aanleiding ziet een advertentie te weigeren doet hij dat na overleg met de webbeheerder. Evenzo overlegt de webbeheerder met het hoofdbestuur als de webbeheerder een advertentie verwerpelijk acht. Uiteindelijk beslist het hoofdbestuur.
9.3 In het geval een lid van de webredactie gewetensbezwaren heeft tegen een aan hem verstrekte opdracht en hij zich niet kan neerleggen bij een beslissing van de webbeheerder, kan hij zich wenden tot het NBV hoofdbestuur met het verzoek om een bindende uitspraak.
9.4 Bij verschil van mening tussen een webredacteur en de webbeheerder over een ingrijpende wijziging van een internetproduktie om andere dan productie-technische redenen, beslist de webbeheerder, na intensieve raadpleging van de webredactie.
9.5 Bij ingrijpende besluiten van het hoofdbestuur kan de webbeheerder verzoeken door het voltallige hoofdbestuur te worden gehoord.
9.6 Bij ingrijpende besluiten van het hoofdbestuur kan de webredactie zich wenden tot de Algemene Leden Vergadering.
9.7 Wanneer de NBV besluit het domein op te heffen en niet in een andere vorm onder dezelfde naam voort te zetten en/of besluit het domein over te doen aan derden, is de NBV verplicht de webredactie tijdig in te lichten.
9.8 Dit statuut treedt in werking op 1 oktober 2001
9.9 Wijzigingen van de artikelen van dit statuut worden voorbereid door het hoofdbestuur in goed overleg met webbeheerder en webredactie en ter definitieve vaststelling voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering van de NBV.